Mer info
Senaste rapporten (2017-04-24)DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Aktien

Här kan du se information om Byggmax aktie. Det är 15 minuters fördröjning på aktiekursen.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta:

Prenumerera på information från byggmax

Om aktien

Byggmax-aktien är noterad för handel vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 2 juni 2010.

Börslistorna är indelade i tre storlekssegment. Byggmax ingår i MidCap segmentet. Cirka 50,5 procent av handeln med Byggmax aktie under 2016 skedde på Nasdaq OMX Stockholm. 33,4 procent utgjordes av OTC-handel. OTC-handeln har rapporterats i efterhand till bland annat marknadsplatsen Boat xoff och till Stockholmsbörsen för registrering. Bolagets aktier har ett kvotvärde om 0,33 SEK per styck. Aktierna i bolaget har utfärdats i enlighet med svensk lag. Samtliga aktier i bolaget är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.

 

Aktiens utveckling 2016 2015 2014
Resultat per aktie, kr 4,7        4,3 3,6
Eget kapital per aktie, kr 21,4        18,8 17,2
Utdelning per aktie, kr 2,40*        2,14 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 5,5        8,1 5,1
Antal utestående aktier, tusental 60 737        60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 737        60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 51%*        50% 74%
Antal aktieägare 16 945        12 231 7 919
Börskurs 31 december 63,0        87,0 52,8
Direktavkastning 3,8%*        2,5% 4,9%

* Utdelning 2016 är styrelsens förslag till bolagsstämman

Aktieägande

Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2017 till 20 245 682 SEK, fördelat på 60 737 045 aktier. Varje aktie har en röst på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2017 till 17 704 stycken.

Nedan är en tabell över de tio största ägarna. Senast uppdaterat 24 april 2017.

 

 

Namn Antal aktier Innehav (%)
Nordea investment Funds 6 127 894 10,09%
Swedbank Robur fonder 5 701 300 9,39%
ODIN Forvaltning AS 3 739 417 6,16%
Handelsbanken fonder 3 595 584 5,92%
Carnegie fonder 3 344 150 5,51%
Afa Försäkring 2 800 742 4,61%
Evli Fund Management Co. Ltd. 1 678 817 2,76%
Threadneedle Asset Managmement Ltd. 1 541 542 2,54%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 518 109 2,50%
SEB Investment Management 1 024 465 1,69%
Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat)- innehållsmässigt 31 072 020
51,16%
Summa övriga ägare 29 665 025 48,84%
Summa 2017-03-31 60 737 045 100,00%

Källa: Euroclear

Nedan är en tabell över fördelning av ägandet. Senast uppdaterat 24 april 2017.

Ägarkategori Andel av röster (%)
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 16,40%
Sverigeboende

60,10%

USA 4,44%
Övriga Norden 18,77%
Övriga Världen 0,29%

 

Utdelningspolicy

Byggmax policy är att utdelningar ska motsvara minst 50 procent av Byggmax nettoresultat för föregående räkenskapsår, med beaktande av Byggmax kapitalbehov, dess resultat, finansiella ställning, kapitalkrav samt aktuella konjunkturförhållanden.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2016 om 2,40 kr (2,14) per aktie ska utgå, motsvarande 51 (50) procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelningshistorik 2016 2015
2014
Utdelning per aktie, kr 2,40*   2,14 2,60
Utdelning i procent av
resultat efter skatt
51%*   50% 74%

* Utdelning 2016 är styrelsens förslag till bolagsstämman

Insiderinformation

Personer med insyn (insiders) är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

Följ länken nedan för att se vilka som är listade som insiders och för att se deras transaktioner i bolaget.

Länk till Finansinspektionens insynsregister. Sök på BYGGMAX GROUP AB. Vill du se aktuellt innehav, glöm inte att välja "Aktuellt innehav" i menyn.

Analytiker

Ett antal av aktiemarknadens aktörer följer löpande BYGGmax och gör analyser av bolaget och aktien.

Några av dessa är:

ABG Sundal Collier
Andreas Lundberg

Carnegie
Niklas Ekman