Mer info
Senaste rapporten (2017-07-17)DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Aktien

Här kan du se information om Byggmax aktie. Det är 15 minuters fördröjning på aktiekursen.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta:

Prenumerera på information från byggmax

Om aktien

Byggmax-aktien är noterad för handel vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 2 juni 2010.

Börslistorna är indelade i tre storlekssegment. Byggmax ingår i MidCap segmentet. Cirka 50,5 procent av handeln med Byggmax aktie under 2016 skedde på Nasdaq OMX Stockholm. 33,4 procent utgjordes av OTC-handel. OTC-handeln har rapporterats i efterhand till bland annat marknadsplatsen Boat xoff och till Stockholmsbörsen för registrering. Bolagets aktier har ett kvotvärde om 0,33 SEK per styck. Aktierna i bolaget har utfärdats i enlighet med svensk lag. Samtliga aktier i bolaget är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.

 

Aktiens utveckling 2016 2015 2014
Resultat per aktie, kr 4,7        4,3 3,6
Eget kapital per aktie, kr 21,4        18,8 17,2
Utdelning per aktie, kr 2,40*        2,14 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 5,5        8,1 5,1
Antal utestående aktier, tusental 60 737        60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 737        60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 51%*        50% 74%
Antal aktieägare 16 945        12 231 7 919
Börskurs 31 december 63,0        87,0 52,8
Direktavkastning 3,8%*        2,5% 4,9%

* Utdelning 2016 är styrelsens förslag till bolagsstämman

Aktieägande

Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2017 till 20 302 348 SEK, fördelat på 60 907 045 aktier. Varje aktie har en röst på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick per den 30 juni 2017 till 17 106 stycken.

Nedan är en tabell över de tio största ägarna. Senast uppdaterat 17 juli 2017.

 

 

Namn Antal aktier Innehav (%)
Swedbank Robur fonder 5 649 996 9,28%
Verdipapirfonde Odin Sverige 5 054 417 8,3%
Nordea investment Funds 4 593 181 7,54%
Afa Försäkring 4 282 842 7,03%
Carnegie fonder 3 344 150 5,49%
Handelsbanken fonder 3 208 835 5,27%
Evli Fund Management Co. Ltd. 1 978 817 3,25%
Threadneedle Asset Managmement Ltd. 1 541 542 2,53%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 1 501 521 2,47%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 285 969 2,11%
Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat)- innehållsmässigt 32 441 270
53,26%
Summa övriga ägare 28 465 775 46,74%
Summa 2017-06-30 60 907 045 100,00%

Källa: Euroclear

Nedan är en tabell över fördelning av ägandet. Senast uppdaterat 17 juli 2017.

Ägarkategori Andel av röster (%)
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 17,26%
Sverigeboende

58,20%

USA 6,97%
Övriga Norden 16,58%
Övriga Världen 0,98%

 

Utdelningspolicy

Byggmax policy är att utdelningar ska motsvara minst 50 procent av Byggmax nettoresultat för föregående räkenskapsår, med beaktande av Byggmax kapitalbehov, dess resultat, finansiella ställning, kapitalkrav samt aktuella konjunkturförhållanden.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2016 om 2,40 kr (2,14) per aktie ska utgå, motsvarande 51 (50) procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelningshistorik 2016 2015
2014
Utdelning per aktie, kr 2,40*   2,14 2,60
Utdelning i procent av
resultat efter skatt
51%*   50% 74%

* Utdelning 2016 är styrelsens förslag till bolagsstämman

Insiderinformation

Personer med insyn (insiders) är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

Följ länken nedan för att se vilka som är listade som insiders och för att se deras transaktioner i bolaget.

Länk till Finansinspektionens insynsregister. Sök på BYGGMAX GROUP AB. Vill du se aktuellt innehav, glöm inte att välja "Aktuellt innehav" i menyn.

Analytiker

Ett antal av aktiemarknadens aktörer följer löpande BYGGmax och gör analyser av bolaget och aktien.

Några av dessa är:

ABG Sundal Collier
Andreas Lundberg

Carnegie
Niklas Ekman